Gliek un doch heel anners - Arp Schnitger un de oostfreesk Örgelbauwers

Historisch Theoter un Orgel-Konzert.

Arbeitsgemeinschaft Ostfriesischer Volkstheater.

Rollenbuch: Erhard Brüchert; Regie: René Schak (Oldenburg).

Orgel: Winfried Dahlke.

Eintritt: 10€.